SALİH KOZLU-KOZLUSAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla SALİH KOZLU-KOZLUSAN (Kısaca KOZLUSAN) tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı 6698 Sayılı Kanun’da; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KOZLUSAN olarak; şirketimiz ile hissedar, şirket ortağı, potansiyel müşteri, müşteri, tedarikçi/alt işveren çalışanı veya yetkilisi, çalışan, çalışan adayı, stajyer/öğrenci, fiziki veya online ziyaretçi sıfatı ile veya diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişiler olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz.  

Bu kapsamda KOZLUSAN nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri aşağıda bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:

KOZLUSAN olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet / Operasyon Sürecinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

KOZLUSAN olarak belirttiğimiz bu amaçlara ilişkin aşağıdaki verilerinizi işlemekteyiz:

 • Kimlik (Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası)
 • İletişim (Örneğin; iletişim adresi, e-posta adresi, telefon/cep telefonu numarası)
 • Lokasyon (Konuma ilişkin veriler)
 • Özlük (Örneğin; bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri)
 • Hukuki İşlem (Örneğin; adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)
 • Müşteri İşlem (Örneğin; fatura, çek bilgileri, sipariş bilgisi)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Örneğin; çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (Örneğin; internet sitesi giriş çıkış bilgileri, parola bilgileri)
 • Finans (Örneğin; IBAN/Hesap No bilgileri)
 • Mesleki Deneyim (Örneğin; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Örneğin; vesikalık fotoğraf)
 • Kılık ve Kıyafet (Ayakkabı ve beden bilgisi)
 • Sağlık Bilgileri (Örneğin; engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri)
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Örneğin; ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler)
 • Biyometrik Veri (Parmak izi)

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KOZLUSAN kişisel verilerinizi; Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi, Resmi Kurum ve Zorunlu Denetimler sırasında denetçilerle bilgi ve kayıt paylaşımı, Teşvik ödemeleri ve projeler için bildirimler, yasal zorunluluk gereği telefon operatörlerine yapılan bildirimler, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında iş kazası bildirimlerinin yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımı kullanılması, Bulut Bilişim altyapısının kullanılması, Dışarıdan IT Hizmeti desteğinin alınması, Seyahat organizasyonları ve vize başvuruları, Tahsilat ve Ödemelerin gerçekleştirilmesi, çeklerin cirolanması, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sertifikaların düzenlenmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve zorunlu Eğitim Başvuruları, Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, bayiler tarafından servis hizmetinin gerçekleştirilmesi, Araç Kiralama ve Araç Takip Sistemi Hizmeti alımı, Seyahat organizasyonları ve vize başvuruları, lojistik faaliyetleri amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, bayilerimize, tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, şirketimize ait internet sitesi aracılığıyla iletilen formlar (Bayi Başvuru Formu, Müşteri Memnuniyet Anketi, Servis Başvuru Formu, İş/Staj Başvuru Formu, İletişim Formu), dijital uygulamalar, iş başvurusu sırasında iletilen özgeçmişler ve iş başvuru formu, işe giriş evrakları ile çalışma süresince alınan yazılı evrak ve kayıtlar ile sözlü bildirimler, çalışanın teslim ettiği sağlık kayıtları ile İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu kayıtları ve zorunlu periyodik muayene tetkikleri, Resmi Kurum ve kuruluşlardan gelen tebligatlar ve Anlaşmalı Hukuk bürosundan gelen bilgilendirmeler, SGK Sistemi üzerinden, Hastanelerden gelen Adli Kaza Bildirim Raporları, Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamaya yönelik kamera kayıtları ve personel giriş/çıkış kayıt sistemi kayıtları, şirket bünyesinde kullanılan Muhasebe ve İnsan Kaynakları yazılımlarının veritabanlarındaki kayıtlar, cari kayıtlar ve Personel özlük dosyası kayıtları, eğitim katılım kayıtları, PDKS sistemi ve puantaj kayıtları, basılı ve dijital bordro kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, müşteri ve tedarikçi görüşmeleri, kartvizitler, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, SMS’ler ve fakslar, teklif ve sipariş formları, irsaliye, fatura, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu gibi muhasebe ve müşteri işlem kayıtları, çek, senet, mail order formu, kredi kartı slibi gibi ödeme işlem kayıtları, sevkiyat sırasında teslim alınan evraklar, şirketimize teslim edilen imza sirküleri ve vekaletnameler, doğrudan satış ekipleri, bayiler ve destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği kanallar aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve de yapılan sözleşmelerin izin verdiği ölçüde ve sınırlar dahilinde yaptığı bilgilendirmeler ile şirketimiz bilişim sistemleri üzerinde tutulan Internet giriş kayıtlarına ve eposta sunucusuna erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Sayılan bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma  Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre;  KVK Başvuru Formu adresinde yer alan SALİH KOZLU-KOZLUSAN İlgili Kişi/Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu’nu doldurup, imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • Şirketimizin KAYALIOĞLU MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:146 AKHİSAR-MANİSA adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilirsiniz
 • Noter kanalıyla “KAYALIOĞLU MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:146 AKHİSAR-MANİSA TÜRKİYE” adresine gönderebilirsiniz
 • KEP adresiniz varsa salihkozlu@hs03.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.
 • Daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde bulunan e-posta adresinizden kvkk@kozlusan.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz.
 • Güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak kvkk@kozlusan.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Tanıtım Filmi

KOZLUSAN
ISITMA SİSTEMLERİ
TANITIM FİLMİ

Kozlusan Isıtma Sistemleri kurumsal tanıtım filmimize buradan ulşabilirsiniz.

KOZLUSAN 2023 GENEL KATOLOG

KOZLUSAN 2023 GENEL KATOLOG